OREW Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
2020
18.05.2020

Zasady dotyczące organizacji pracy

Zasady dotyczące organizacji pracy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowym Targu w czasie pandemii, obowiązujące od 18.05.2020 roku.
Od 18 maja 2020 roku w OREW w Nowym Targu przywraca się możliwość udziału dzieci i młodzieży w stacjonarnych zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Zajęcia te mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców, z uwzględnieniem  możliwości placówki, która zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ich realizacji.
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2  wprowadza się następujące zasady i procedury:

Zasady dotyczące warunków sanitarnych

 • Do OREW  mogą przychodzić jedynie dzieci i młodzież oraz pracownicy, którzy nie są objęci kwarantanną lub izolacją albo nie mają objawów choroby zakaźnej.  Rodzice uczniów i wychowanków składają w tej sprawie oświadczenie (zał. 1).
 • Rodzice i inne osoby z zewnątrz ośrodka (w sytuacji, gdy ich wejście na teren placówki jest konieczne) oraz kontaktujący się z nimi personel stosują środki ochrony indywidualnej.
 • OREW zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz - przy wejściu
  i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku - środki do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk (zał. 2) i dezynfekcji rąk (zał. 3), prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki (zał. 4) oraz  rękawiczek (zał. 5).
 • Osoby prowadzące zajęcia - w miarę możliwości - używają osłony ust i nosa  oraz informują dzieci i młodzież  (w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych) o konieczności stosowania tego rozwiązania, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 • Przy czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i karmieniu podopiecznych używa się  odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 • Osoby pracujące z dziećmi nie noszą w pracy biżuterii na rękach poniżej łokcia, ze względu na utrudnienia w prawidłowym umyciu i dezynfekcji rąk.
 • Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy, znajdujących się w łazienkach i gabinetach.
 • Osobiste sztućce i naczynia wychowanków są po użyciu myte i wyparzane,
  a jednorazowe wyrzucane do kosza na śmieci.
 • Powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć są czyszczone i dezynfekowane, w tym: klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, klawiatury 
  i myszki, włączniki świateł, sprzęt do rehabilitacji. W szczególności takie działania przeprowadzane są zawsze po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.
 • Z sal, w których odbywają się zajęcia zostają usunięte przedmioty trudne do codziennej dezynfekcji (np. pluszaki, dywany), a te, z których korzystanie jest niezbędne (poduszki, kocyki, niektóre pomoce terapeutyczne) przypisane są do konkretnego wychowanka i przechowywane oddzielnie.
 • Pomieszczenia ośrodka są regularnie wietrzone.
 • Korzystanie z telefonu podczas zajęć dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i wymaga dezynfekowania aparatu po jego użyciu.
 • Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz pracowników jest możliwy jedynie po uzyskaniu ich zgody (w przypadku wychowanków – zgody rodziców/opiekunów).

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u wychowanka lub pracownika OREW w Nowym Targu – w tym zachorowania na COVID-19

 • Rodzice zostali poinformowani o tym, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostawienie dziecka w domu i skorzystanie z teleporady medycznej, albo skontaktowanie się bezpośrednio ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 • Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia u siebie niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć, należy niezwłoczne odizolować go od innych osób przebywających w placówce. Zawiadomieni o zaistniałej sytuacji rodzice, powinni jak najszybciej odebrać dziecko z placówki oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 • Miejscem izolacji na czas oczekiwania wychowanka na rodziców i pracownika na transport jest pokój 119 . Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji
 • W przypadku wystąpienia ryzyka zarażenia ucznia lub pracownika OREW konieczne jest ustalenie obszaru, w którym osoba ta poruszała się i przebywała, odizolowanie go, poddanie gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji oraz stosowanie się do zaleceń  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który ustali, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zasady w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć z uczestnikami

 • Spełnianie przez OREW określonych w przepisach sanitarnych warunków (w tym dotyczących metrażu pomieszczeń) pozwala objąć zajęciami dzieci i młodzież, których rodzice wyrażą taką wolę i u których nie ma przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia lub kwarantannę.
 • W placówce prowadzone są: indywidualne zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju, indywidualne i grupowe zajęcia dla wychowanków z oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z oddziałów kształcenia specjalnego. W miarę możliwości prowadzone
  są również zajęcia edukacyjne.
 • Zajęcia grupowe odbywają się w najwyżej 4-osobowych zespołach o stałym składzie, w tych samych pomieszczeniach lub w ogrodzie i ze stałą kadrą (min. 2 osoby na grupę).
 • Nauczyciel/opiekun dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.
 • Różne godziny rozpoczynania i kończenia pobytu dziecka na terenie placówki, pozwalają ograniczyć kontakty w szatni.
 • Przekazywanie opieki nad dzieckiem między rodzicem/opiekunem a nauczycielem/terapeutą odbywa się przy drzwiach wejściowych. W uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść z dzieckiem do budynku. Obowiązuje go wtedy osłona na usta i nos oraz rękawiczki/dezynfekcja rąk przy wejściu.
 • W przypadku: braku zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, praca z dziećmi lub uczniami kontynuowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Załączniki:

1. Oświadczenie rodziców dziecka
2. Instrukcja mycia rąk
3.  Instrukcja dezynfekcji rąk
4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki
5. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.